[TIVDIO/Retekess] V-113 FM/MP3プレーヤー 開封レビュー [AliExpress]

2023年1月3日

>>コメント欄は各記事の最下部<<[TIVDIO/Retekess] V-113 FM/MP3プレーヤー 開封レビュー [AliExpress]

FMが87.5-108MHzな点には注意。

TIVDIO/Retekess V-113 FM MP3
https://goo.gl/fgNnWy

購入前レビュー
https://youtu.be/M9vRGZQZzjg

アプリ経由だと安くなることがあるので、購入するならAliExpressの公式アプリ経由で。
https://goo.gl/qoAEXQ

#AliExpress #TIVDIO #Retekess #ラジオ

-----2023年1月3日

Posted by nakamura